Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do naszego ośrodka. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z sekretariatem lub telefonicznie pod numerem 882 196 826.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach jest niepubliczną placówką oświatową przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-24 lat.

Prowadzimy rekrutację ciągłą do klas VI - VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III klasy liceum ogólnokształcącego. Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Etapy rekrutacji do naszego Ośrodka:

1. Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia spotkania. Telefon do rekrutacji: 882 196 826.

2. Wniosek i orzeczenie

Wypełnienie wniosku o przyjęcie do ośrodka oraz dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Należy zwrócić uwagę na to, aby w orzeczeniu znalazł się zapis wskazujący młodzieżowy ośrodek socjoterapii jako preferowaną formę kształcenia.

3. Spotkania rekrutacyjne

Spotkania z dyrektorem szkoły i/lub dyrektorem ośrodka, wicedyrektorem szkoły, wicedyrektorem ośrodka oraz psychologiem.

4. Decyzja w sprawie przyjęcia

Decyzja w sprawie przyjęcia dziecka do ośrodka lub wpisania dziecka na listę rezerwową.

Wymagane dokumenty po przyjęciu dziecka do Ośrodka:

  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu,
  • świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.