Świetlica Socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach pracuje od marca 2017 roku. Ma ona na celu zapewnienie dzieciom z Burakowa, Wrzosowa i Dąbrowy zajęć z zakresu edukacji, organizacji czasu wolnego, wspierania indywidualnych zainteresowań. Działalność świetlicy zakłada również integrowanie lokalnej społeczności poprzez przygotowywanie i inicjowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców.

Główne zadania świetlicy:

 • pomoc w nauce,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozwijanie kultury osobistej,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.

Podstawowe formy pracy świetlicy:

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków i in.,
 • zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu  kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy,
 • wspierające rozwój  zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
 • rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Dzieci i młodzież, w wieku 6-18 lat, korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Świetlica socjoterapeutyczna przewidziana jest obecnie średnio dla 15 dzieci. Zwiększenie ilości uzależnione jest od powodzenia projektu w pierwszym roku jego działalności, obecnie ze względów lokalowych jesteśmy w stanie zapewnić komfortowe warunki dla jednej grupy.