16 marca w budynku ICDS w Łomiankach odbyła się konferencja inaugurująca powstanie w Łomiankach i upowszechniająca ideę edukacji włączającej „Włącz się w edukację włączającą„. Był to dla nas – jako organizatorów – niezwykły dzień. Każdy z uczestników, zaraz po mowach inauguracyjnych zaproszonych gości, miał szansę wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień naszych prelegentów:
Agnieszka Pietryka, Kierownik Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” – „SCWEW jako jeden z projektów w obszarze edukacji włączającej”,
Marta Wołosiewicz, Lider SCWEW Łomianki – „Obszary działania SCWEW Łomianki”,
dyrektorzy przedszkola i szkół objętych wsparciem – „Działania szkół i przedszkoli w obszarze edukacji włączającej”,
Krystyna Mucha, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Małgorzata Wojtaszewska, Dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie – „Wybrane aspekty edukacji włączającej”,
dr Hanna Tomaszewska-Pękała, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją – „Młodzież zagrożona wykluczeniem edukacyjnym w Polsce. Stan wiedzy i stan niewiedzy.”,
Katarzyna Szczepkowska, pedagog specjalny, terapeuta, coach, ekspert SCWEW – „Edukacja dla wszystkich – projektowanie uniwersalne (UDL) na lekcji”,
Monika Wojteczek, psycholog, ekspert SCWEW – „Porozumienie bez przemocy w edukacji włączającej”.
Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom, gościom specjalnym, w tym Staroście
Powiatu Panu Janowi Żychlińskiemu, Panu Romualdowi Reszce, członkowi zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, Pani Annie Pakocy, naczelniczce Wydziału Oświaty PWZ, Pani Burmistrz Łomianek Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak oraz naczelniczce Wydziału
Edukacji w Gminie Łomianki Pani Jadwidze Idziaszek, Pani Agnieszce Pietryce, kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”, Pani Izie Lesińskiej, kierownik projektu
„Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW”, Pani Krystynie Musze, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Małgorzacie Wojtaszewskiej, dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, współpracownikom, oraz każdemu z osobna za niezwykle owocne spotkanie!
Nowozdobyte informacje i umiejętności pozyskane dzięki wysłuchanym wystąpieniom pomogą nam w codziennej pracy z naszymi wychowankami.